Persónuverndarstefna

Í Borgarholtsskóla er lögð áhersla á að tryggja að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Skólinn starfar samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla en meginhlutverk hans er að stuðla að þroska allra nemenda, virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám.

Markmið persónuverndarstefnunnar er að auðvelda einstaklingum að átta sig á hvaða persónuupplýsingum skólinn safnar, hvers vegna og hvað er gert við þær. Eins er því lýst hver réttur einstaklings er varðandi persónuupplýsingar og hvert hægt er að leita ef óskað er eftir upplýsingum eða ef viðkomandi telur að brotið hafi verið á sér.

Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem á einhvern hátt má tengja við ákveðinn einstakling beint eða óbeint, t.d. með kennitölu eða nafni. Viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga, t.d. upplýsinga um líðan og heilsu, skal gæta sérstaklega.

Hvað er vinnsla persónuupplýsinga?

Þegar talað eru um vinnslu persónuupplýsinga í lögum um persónuvernd er m.a. átt við söfnun persónuupplýsinga, flokkun, eyðingu, miðlun, notkun og skoðun skjala. Dæmi um vinnslu slíkra upplýsinga hjá Borgarholtsskóla er skráning námsmats, skráning á viðveru og móttaka ýmissa vottorða og greininga.

Hvers vegna safnar Borgarholtsskóli persónuupplýsingum?

Skráning persónuupplýsinga í Borgarholtsskóla er af tvennum toga: Annars vegar ber skólanum samkvæmt lögum að skrá upplýsingar, t.d. um einkunnir nemenda og ástund. Hins vegar eru skráðar upplýsingar sem skólinn aflar til að geta veitt nemendum þá þjónustu sem honum ber að veita. Persónuupplýsingum um starfsmenn er safnað til að unnt sé að meta hæfni þeirra til starfsins og greiða þeim laun í samræmi við menntun og reynslu.

Í Borgarholtsskóla er lögð áhersla á að ekki sé safnað persónuupplýsingum sem ekki er þörf á miðað við tilgang vinnslunnar, auk þess sem aðgangsstýring er á gögnunum þannig að eingöngu þeir sem þurfa upplýsingarnar hafi aðgengi að þeim. Allt er gert sem hægt er til að tryggja að farið sé með persónuupplýsingar af ýtrustu gætni og að meðferð þeirra sé í samræmi við lög og reglur.

Hvernig vinnur skólinn með persónuupplýsingar?

Skólinn leggur áherslu á að heimildir séu fyrir vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt persónuverndarlögunum. Skólinn leggur áherslu á að öll vinnsla persónuupplýsinga fari fram samkvæmt meginreglum persónuverndar og hafa nokkrar grundvallarreglur verið settar um meðhöndlun persónulegra upplýsinga. Upplýsingarnar skulu:

 • vera löglegar, sanngjarnar, áreiðanlegar og réttar.
 • skráðar og notaðar í sérstökum tilgangi og ekki síðar notaðar í öðrum óskyldum tilgangi.
 • ekki vera umfram það sem nauðsynlegt þykir.
 • meðhöndlaðar af trúnaði og tryggðar gegn óheimilum breytingum.
 • varðveittar eins lengi og þörf er á og lög kveða á um.
 • uppfærðar og aðgengilegar.
 • vera öruggar.
 • ekki afhentar öðrum nema að beiðni hlutaðeigandi, með ótvíræðu samþykki hans eða að skólanum beri lagaleg skylda til.

Hvaða persónuupplýsingar eru skráðar og geymdar í Borgarholtsskóla?

Til þess að hægt sé að bjóða nemendum skólans sem besta þjónustu þarf að skrá og meðhöndla persónulegar upplýsingar um nemendur bæði rafrænt og á pappír.

Dæmi um persónuupplýsingar sem unnið er með í Borgarholtsskóla og eru notaðar í ofangreindum tilgangi:

 • Grunnupplýsingar um nemendur, s.s. nöfn, kennitölur, heimilisföng, netföng og símanúmer.
 • Grunnupplýsingar um forráðamanna, s.s. nöfn, kennitölur, heimilisföng, netföng og símanúmer.
 • Upplýsingar um samskipti við nemendur og forráðamenn þeirra.
 • Viðvera nemenda, þar með skráning veikinda.
 • Verkefni/verkefnaskil.
 • Einkunnir.
 • Mat á námi sem stundað hefur verið hjá öðrum fræðsluaðilum.
 • Upplýsingar um sérþarfir sem nemandi eða forráðamaður lætur skólanum í té, t.d. greiningar nemenda.
 • Útlán af bókasafni skólans.
 • Ljósmyndir.
 • Grunnupplýsingar um starfsmenn.
 • Umsóknir um starf, þar með talið tengiliðaupplýsingar, ferilskrá, kynningarbréf, upplýsingar um menntun o.s.frv.

Þegar skólinn vinnur með viðkvæmar persónuupplýsingar eins og greiningar nemenda er það á þeim forsendum að nemandi hafi sjálfur afhent skólanum þær til að skólinn eigi þess kost að veita nemendum nám við hæfi og mæta menntunarþörf einstakra nemenda eða þær hafa komið frá þriðja aðila lögum samkvæmt, t.d. frá Barnavernd.

Hvaða fyrirtæki vinna með Borgarholtsskóla til að tryggja öryggi persónuupplýsinga?  

Borgarholtsskóli er í samstarfi við Advania sem er rekstraraðili Innu. Fjársýsla ríkisins sér um Orra sem er fjármála- og mannauðskerfi og heldur utan um launamál starfsmanna. Ýmis vinnugögn eru vistuð í Office 365 en fjármálaráðuneytið gerði samning fyrir hönd framhaldsskóla við Microsoft um leyfi fyrir Microsoft Office 365. Gögn Office 365 eru vistuð í Menntaskýi Háskóla Íslands. Opin kerfi sjá um tölvukerfi skólans. Landskerfi bókasafna á og rekur bókasafnskerfið Gegni sem notað er á bókasafni skólans. Málasafn skólans er vistað í skjalastjórnarkerfinu GoPro sem Hugvit á og rekur. Háskólinn í Reykjavík rekur tölvukerfið PerformWell, en þar eru skráðar niðurstöður mælinga hjá nemendum á afreksíþróttasviði. Nemendur geta sent rafrænt í gegnum Innu staðfestingu á skólavist til Strætisvagna Reykjavíkur þannig að þeir geti keypt mánaða- eða árskort á afsláttarverði. SalesCloud sér um útgáfu skólaskírteina og heldur utan um afsláttarkjör sem nemendum bjóðast, auk þess að annast miðasölu á skólaböll. Vefur skólans er settur upp í vefumsjónarkerfinu Eplica sem Hugsmiðjan rekur og er vefurinn hýstur þar. Securitas hefur umsjón með öryggismyndavélum sem eru víða í skólanum.

Aðgangi að þessum kerfum er stýrt með persónulegum aðgangi og á enginn að hafa aðgang að persónuupplýsingum sem ekki hefur til þess heimild. Heimildir til aðgangs að upplýsingum í öllum kerfum sem skólinn notar eru bundnar við þá einstaklinga sem starfs síns vegna þurfa aðgengi að þeim, s.s. skólastjórnendur, kennara, námsráðgjafa og aðra starfsmenn. Ekki hafa allir aðilar sama aðgang að upplýsingum, heldur aðeins að þeim sem viðkomandi þarf á að halda til að geta sinnt þjónustu við nemendur. Öryggisráðstafanir hafa verið gerðar til að hindra að persónuupplýsingar glatist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

Allir samstarfsaðilar Borgarholtsskóla eru bundnir trúnaði.

Hvaðan koma upplýsingarnar? 

Inna

Grunnupplýsingar nemenda og upplýsingar um sérþarfir koma frá Þjóðskrá, nemendum sjálfum, forráðamönnum, skólameistara, kennurum, náms- og starfsráðgjöfum eða öðrum starfsmönnum skólans sem til þess hafa heimild. Persónuupplýsingar um starfsmenn koma frá Þjóðskrá og starfsmönnunum sjálfum.

Netpóstur

Í ákveðnum tilfellum er tölvupóstur til skólans og starfsfólks hans varðveittur og ræðst slík varðveisla af innihaldi póstsins.

GoPro

Persónuupplýsingar nemenda sem eru skráðar í málaskrá og geymdar í GoPro koma frá þjóðskrá, nemendum sjálfum, forráðamönnum, skólameistara, kennurum, náms- og starfsráðgjöfum eða öðrum starfsmönnum skólans. Einnig geta þær komið frá þriðja aðila lögum samkvæmt, t.d. Barnavernd. Upplýsingar um starfsmenn koma frá þeim sjálfum eða stjórnendum skólans.

Myndir

Myndir með fréttum á vef skólans eða á samfélagsmiðlum á vegum hans eru aðeins birtar ef nemandi hefur samþykkt myndbirtinguna. Það samþykki er alltaf hægt að draga til baka og óska eftir að myndefni sé fjarlægt.

Ef nemandi eða forráðamaður hans óskar eftir að mynd af viðkomandi sé fjarlægð af vef eða samfélagsmiðli skólans er orðið við þeirri ósk án tafar. Undanþegið frá þessari reglu er þegar hópmynd er tekin í skólanum eða á atburðum honum tengdum og enginn einn einstaklingur er fókus myndarinnar. Myndirnar mega ekki vera viðkvæms eðlis og almennrar háttvísi er gætt. Nemandi og/eða forráðamaður hans getur farið fram á að myndir verði fjarlægðar af vef skólans eða samfélagsmiðum á hans vegum án þess að gefa upp ástæðu þess.

Afhendir Borgarholtsskóli persónuupplýsingar til þriðja aðila?

Borgarholtsskóli afhendir ekki þriðja aðila persónuupplýsingar nema skólanum beri lagaleg skylda til þess, einstaklingur hafi sérstaklega óskað eftir því eða hefur fyrir fram gefið óyggjandi samþykki fyrir því. Slíkt samþykki er hægt að afturkalla á eins auðveldan hátt og samþykkið var gefið.

Hver er réttur einstaklinga?

 • Einstaklingur hefur rétt á að fá upplýsingar um allar þær persónulegu upplýsingar sem um hann eru skráðar hjá skólanum, hvort sem þær upplýsingar eru á rafrænu eða pappírsformi, hvaðan upplýsingarnar komi og til hvers þær eru notaðar. Í undantekningartilfellum getur þessi heimild verið takmörkuð vegna réttinda annarra sem vega þyngra eftir hagsmunamat.
 • Einstaklingur hefur rétt til að krefjast þess að rangar eða ófullkomnar skráningar verði leiðréttar.
 • Einstaklingur getur farið fram á að ónauðsynlegum upplýsingum um hann verði eytt nema skólanum beri skylda til að varðveita upplýsingarnar samkvæmt lögum eða eyðing upplýsinganna brjóti á einhvern hátt á rétti annarrar persónu til persónuverndar.
 • Einstaklingur getur dregið samþykki sitt til baka ef unnið er með persónuupplýsingar á grundvelli samþykkis.

Þegar einstaklingur fer fram á að fá upplýsingar sem skráðar eru um hann skal beiðnin vera skrifleg og vera viðkomandi að kostnaðarlausu. Umsóknina skal senda á netfangið personuvernd@borgo.is

Hvaða persónuupplýsingum safnar vefur Borgarholtsskóla?

Vefsvæði Borgarholtsskóla safnar ekki sjálfkrafa neinum persónurekjanlegum gögnum um notkun og notendur. Hins vegar er notkun um vefinn mæld með þjónustum utanaðkomandi aðila sem safna persónuupplýsingum í skilningi persónuverndarlaga.

Umferð um vefsvæðið er mæld með þjónustum frá Google og Facebook en þær upplýsingar um notkun sem skólinn hefur aðgang að eru ekki persónurekjanlegar.

Tilgangur mælinganna er að afla almennra upplýsinga um notkun (Google Analytics) og að mæla árangur markaðsstarfs skólans (Facebook Pixel).

Markaðsmælingarnar sýna starfsmönnum skólans fjöldatölur en eru ópersónurekjanlegar í notkun skólans, þótt Facebook og Google búi yfir meiri upplýsingum um notendur að baki þeim fjöldatölum.

Fyrir notendur sem eru eða hafa nýlega verið innskráðir á Facebook, getur Facebook tengt upplýsingar um heimsókn á vef skólans beint við viðkomandi Facebook notanda. Með sama hætti geta auglýsingakerfi Google tengt notkunarupplýsingar við þá persónuprófíla sem fyrirtækið býr yfir, prófíla sem eru ýmist nafnlausir eða innihalda persónurekjanlegar upplýsingar á borð við nafn, netfang eða símanúmer.

Fyrir þá notendur sem vilja ekki að notkun þeirra sé mæld á nokkurn hátt er skilvirkast að breyta „Do Not Track“ stillingum í viðkomandi vafra og sækja vafraviðbætur á borð við Privacy Badger, enda hafa slíkar breytingar áhrif á öll vefsvæði. Google býður einnig upp á vafraviðbót til að afþakka Google Analytics mælingar auk möguleikans að breyta skráningum notenda í auglýsinganeti sínu, þar á meðal að afþakka þær alveg.

Vefkökur (e.cookies)

Eplica vefumsjónarkerfið setur tvær vefkökur (JSESSIONID og EplicaWebVisitor) sem eru nauðsynlegar fyrir virkni kerfisins en safna engum persónuupplýsingum. Notkun Google Analytics fylgja þrjár vefkökur sem lifa mislengi: -ga, _gid og _gat.

SSL skilríki

Vefurinn notast við SSL-skilríki við gagnaflutning, þ.e. gögnin eru dulkóðuð og þar með öruggari.

Innsend gögn

Þegar notandi sendir inn umsókn, ábendingu um frétt eða aðrar ábendingar í gegnum vefform er beðið um þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að svara viðkomandi. Eftir að erindi berst til skólans eftir þessari leið er unnið með þær upplýsingar í samræmi við reglur um meðhöndlun pósts og þess gætt að einungis þeir starfsmenn sem koma að því að svara fyrirspurnum hafi aðgang að gögnunum.

Öryggismyndavélar

Rafræn vöktun með öryggismyndavélum í og við húsnæði Borgarholtsskóla byggir á lögmætum hagsmunum og er metin nauðsynleg í öryggis- og eignavörsluskyni. Tilgangur þeirra er að varna því að eigum sé stolið, þær séu skemmdar eða farið sé um húsnæði skólans í leyfisleysi.

Öryggismyndavélarnar eru samtals 63 og eru þær staðsettar á göngum skólans, í matsal og á bókasafni. Auk þess eru þær við alla innganga og á bílaplani. Sérstakar merkingar eru við innganga skólans til að þeir sem eiga leið um húsnæðið viti af tilvist myndavélanna.

Öryggismyndavélar eru stilltar þannig að upptaka hefst þegar vél skynjar hreyfingu. Myndefni sem verður til við vöktun er vistað á sérstökum netþjóni. Aðgang að netþjóninum hefur rekstrarstjóri fasteigna og skólameistari. Myndefnið er eingöngu skoðað ef upp koma atvik sem varða eignavörslu eða öryggi, s.s. þjófnaður, skemmdarverk eða slys. Myndefnið geymist að hámarki í 90 daga og eyðist sjálfkrafa. Myndefni sem verður til við vöktun er ekki afhent öðrum og ekki unnið með það nema með samþykki þess sem upptakan er af eða með heimild Persónuverndar. Undantekning frá þessu er að heimilt er að afhenda lögreglu upptökur, varði þær upplýsingar um slys eða refsiverða háttsemi.

Öryggi

Áhersla er á að gæta öryggis persónuupplýsinga og annarra gagna með aðgangsstýringu þannig að eingöngu þeir sem þurfa persónuupplýsingarnar hafi aðgang að þeim. Starfsmenn Borgarholtsskóla eru bundnir þagnarskyldu sem gildir áfram eftir að störfum þeirra er lokið við skólann og þeim ber skylda til að fara með persónuupplýsingar samkvæmt lögum og reglum. Þetta þýðir að starfsmenn mega ekki fjalla um málefni einstakra nemenda í skólanum nema lög kveði á um annað.

Ef öryggisbrestur verður skal tilkynna hann til Persónuverndar innan 72 klukkustunda eftir að skólinn verður var við brestinn nema bresturinn verði ekki talinn leiða til áhættu fyrir réttindi og frelsi nemenda. Með öryggisbresti er átt við óviljandi eða ólöglegar eyðingar persónuupplýsinga eða að þær glatist, breytist, séu birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfileysi.

Persónuverndarfulltrúi

Hjá Borgarholtsskóla er starfandi persónuverndarfulltrúi. Hann er óháður og sjálfstæður í störfum og hefur hann það hlutverk að fylgjast með að farið sé eftir ákvæðum laga og reglna um persónuvernd. Hann veitir ráðgjöf og er til staðar komi upp álitamál á sviði persónuverndar. Persónuverndarfulltrúinn upplýsir starfsmenn um skyldur þeirra varðandi persónuvernd og framkvæmir úttektir Hann er tengiliður við Persónuvernd og vinnur með henni.

Persónuverndarfulltrúi tekur á móti fyrirspurnum, beiðnum, ábendingum og kvörtunum. Hægt er að hafa samband við hann í síma 5351700, senda tölvupóst á netfangið personuvernd@borgo.is eða senda bréfapóst til Persónuverndarfulltrúi Borgarholtsskóla, v/Mosaveg, 112 Reykjavík.

Hver er eftirlitsaðili?

Persónuvernd annast eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd, reglugerða og sérákvæða í lögum sem fjalla um vinnslu persónuupplýsinga. Sérhver skráður einstaklingur eða fulltrúi hans hefur rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef hann telur að vinnsla persónuupplýsinga um hann brjóti í bága við lög eða reglugerð. Persónuvernd úrskurðar um hvort brot hafi átt sér stað. Frekari upplýsingar um persónuvernd er að finna á vef stofnunarinnar, www.personuvernd.is.

Borgarholtsskóli leitast ávallt við að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem skólinn vinnur með hverju sinni og kann persónuverndarstefna skólans því að taka breytingum í kjölfar reglubundins eftirlits og úttekt

 

15.6.2022