Innleiðingarferlið í Borgarholtsskóla

Árið 2008 voru samþykkt frá Alþingi ný lög um framhaldsskóla . Lögin veita einstökum skólum aukið sjálfstæði og frelsi til að haga námskrám þannig að þær falli sem best að þörfum nemenda og þeim mannauð sem skólinn býr yfir.

Í Borgarholtsskóla hefur verið tekin sú afstaða að taka beri alvarlega þær áskoranir og tækifæri sem í nýjum lögum felast. Þegar hefur töluverðum tíma og mannauði verið varið í innleiðingarferlið.

Haustið 2008 var Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir fengin til að bera saman hin nýju lög og stefnuskrá Borgarholtsskóla. Að hennar mati er stefnuskráin í nokkuð góðu samræmi við ákvæði laganna. Afrakstur vinnu Guðrúnar má sjá hér:

Samanburður á nýjum lögum og stefnu BHS

Á vorönn 2009 var fjórum starfsdögum varið í frumathuganir á því hvernig hin nýju lög hafa áhrif á skólastarfið. Afrakstur þeirra má finna í eftirfarandi skýrsum:

Skýrsla um starfsdaga í mars 2009

Skýrsla um starfsdaga í maí 2009

Næsta skref í innleiðingarferlinu var að setja af stað vinnuhópa sem höfðu það verkefni með höndum að hanna skipulag fyrir einstök svið og brautir á grundvelli þeirra hugmynda sem komið hafa fram á starfsdögum. Voru skipaðir sex vinnuhópar sem í samvinnu við verkefnisstjóra innleiðingarinnar skiluðu tillögum um fyrirkomulag náms við skólann í desember 2009. Í skýrslunum hér að neðan er að finna afrakstur starfsins:

Almenn þróun - lokaskýrsla

Framhaldsskólapróf - lokaskýrsla

Stuttar starfsnámsbrautir - lokaskýrsla

Samhliða þessu var farið af stað með tilraun sem fólst í því að breyta fyrirkomulagi náms við skólann þannig að námsárinu verður skipt í fjórar annir í stað tveggja nú. Tilraunin, sem náði til þriggja sviða skólans (grundeild málm- og bíliðna, bóknámsbrautir og listnámsbrautir), var gerð í þeim tilgangi að komast fyrir um það hvort styttri námstími og færri fög á hverjum tímapunkti geti haft jákvæð áhrif á árangur og ástundun nemenda. Niðurstöður voru dregnar saman í eftirfarandi skýrslu:

Árangursmat á nýannafyrirkomulagi í Borgarholtsskóla

Starfinu hefur verið haldið áfram á árinu 2010 þó töluvert hafi dregið úr umfanginu samfara því að Alþingi samþykki að fresta fullri gildistöku nýju framhaldsskólalaganna.

Skýrsla um starfsdaga í maí 2010

Skýrsla um samstarf BHS, FB, MH og MK um nám á 3. þrepi