Áfangar og námsáætlanir

VIÐ123

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
VIÐ123 Fjármál I

VH braut (kjörsvið) og verslunarbraut

Kennsla

Markmið

Nemandi:

 • þekki til fjárhagsáætlana og skilji hvaða gagn einstaklingar og fyrirtæki geti haft af þeim
 • geti útskýrt helstu vaxtahugtök
 • geti reiknað út vaxtaupphæð, framtíðarvirði höfuðstóls, núvirði höfuðstóls, vaxtaprósentu og tíma í einföldum og samsettum vaxtareikningi
 • þekki til mismunandi sparnaðarleiða einstaklinga
 • þekki helstu tegundir skuldabréfa og geti reiknað út greiðslur tengdar þeim
 • þekki til helstu lánavalkosta, sem einstaklingar standa frammi fyrir, ásamt kostnaði og ábyrgð sem fylgir því að taka lán
 • þekki til útreiknings á vísitölum og hagnýtra nota af þeim
 • þekki til helstu aðferða við verðtryggingu og geti reiknað út greiðslur af verðtryggðum skuldabréfum
 • geti reiknað út greiðslur, núvirði og framtíðarvirði greiðsluraða
 • geti reiknað út ávöxtun og greint á milli nafnávöxtunar og raunávöxtunar
 • geti reiknað út breytingar á gengi og verði gjaldmiðla
 • geti reiknað út kaupverð, gengi, afföll og yfirverð einföldustu gerða skuldabréfa
 • geti reiknað út hagkvæmustu fjárfestingavalkosti/tilboð með hjálp núvirðisreikninga
 • geti reiknað út innri vexti greiðsluraðar
 • geti skilgreint hvað er hlutabréf og í hvaða formi hluthafar geti vænst ávöxtunar af hlutabréfaeign sinni
 • þekki til helstu markaðsverðbréfa á íslenskum verðbréfamarkaði
 • þekki til hugbúnaðar sem nýtist vel til útreikninga á sviði fjármála og hafi fengið nokkra æfingu í notkun hans
 • geti hagnýtt sér Netið til öflunar fjármálalegra upplýsinga

Námsfyrirkomulag

Fjallað er um fjármál einstaklinga og helstu hugtök á sviði fjármála almennt. Áhersla er lögð á þjálfun í útreikningum þar sem telja má að kunnáttan hafi almennt hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa og meginatriði sem varða mat á fjárfestingavalkostum. Æskilegt er að kennslan fari að nokkru leyti fram í tölvuveri þar sem nemendur geta notað töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna. Fjárhagsáætlanir, sparnaðarleiðir, ávöxtun, nafnvextir, raunvextir, fórnarvextir, forvextir, verðtrygging, núvirði, ávöxtunarkrafa, innri vextir, framtíðarvirði, greiðsluraðir, skuldabréf og mismunandi greiðsluform þeirra, kaupverð/gengi/afföll/yfirverð skuldabréfa, vísitölur, gengisútreikningar á gjaldmiðlum, mat á tilboðum/fjárfestingavalkostum, hlutabréf, markaðsverðbréf. Við námsmat hentar að beita skriflegum prófum til að kanna skilning nemenda á námsefninu í samræmi við markmið áfangans. Einnig getur hentað að beita einstaklings- og hópverkefnum þar sem reynir á getu nemenda til að nota upplýsingatækni við lausn fjármálalegra viðfangsefna. Mikil áhersla er á að meta hæfni nemenda til að leysa dæmi tengd fjármálum.

Námsáætlun