Áfangar og námsáætlanir

SÁL313

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
SÁL313 Fötlun, áföll og öldrun

Markmið

Að nemandi

 • viti hvað talið er til fötlunar í dag
 • átti sig á að ýmsar hindranir, sem mæta fötluðu fólki, tengjast fremur félagslegum þáttum og hefðum en skertu atgervi þeirra sem búa við fötlun
 • geri sér grein fyrir að fatlaðir eru ólíkir einstaklingar sem hafa vilja og getu til að nýta sér hæfileika sína, stjórna eigin lífi og eiga rétt á að deila kjörum með ófötluðum
 • viðurkenni að menn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, eiga sama rétt til að nýta sameiginleg gæði samfélagsins og oft þurfi að laga ytra umhverfi og almenna þjónustu að sérþörfum fatlaðra
 • öðlist innsýn í áhrif fötlunar á sjálfsmynd einstaklingsins
 • fái innsýn í áhrif fötlunar á aðra fjölskyldumeðlimi og hvernig búið er að íslenskum foreldrum sem eiga fötluð börn
 • öðlist þekkingu á hvernig aðstæður fatlaðra á Íslandi eru hvað varðar þjálfun, nám, heimili, vinnu og tómstundir
 • viti hvað felst í hugtökum eins og áfallastreita og áfallahjálp
 • þekki eðlileg viðbrögð fólks við óeðlilegum aðstæðum
 • öðlist innsýn í einkenni sorgarferlis
 • öðlist skilning á hugtökunum kvíði, kvíðaviðbrögð og kreppa, t.d. áfallakreppa og þroskakreppa
 • geri sér grein fyrir gildi samskipta og hvernig framkoma hans getur haft áhrif á líðan annarra
 • fái innsýn í áhrif stofnanadvalar og þess að vera háður öðrum
 • geri sér grein fyrir helstu áhrifum öldrunar á hugsun og líkama
 • þekki hvað átt er við með hugtökunum líffræðilegur, sálrænn og félagslegur aldur
 • velti fyrir sér viðhorfum til aldraðra í dag og réttmæti þeirra
 • öðlist reynslu af mismunandi leiðum til að afla gagna eins og á Netinu, með viðtölum, heimsóknum, rannsóknaraðferðum, úr bókum, tímaritum og með heimsóknum á stofnanir
 • kunni að skipuleggja tíma sinn við þekkingarleit
 • fái þjálfun í samvinnu við afmörkun, skipulagningu og úrvinnslu viðfangsefnis
 • fái þjálfun í að tjá eigin niðurstöður munnlega, skriflega eða í öðru formi sem nemandinn hefur valið sér

Námsfyrirkomulag

Í fyrri hluta er fjallað um fötlun og áhrif fötlunar á sjálfsmynd og líf einstaklings og fjölskyldu hans. Unnin eru verkefni um aðstæður fatlaðra barna og fullorðinna á Íslandi. Í seinni hluta áfangans er fjallað um áföll, áfallastreitu, áfallahjálp, kreppu, kvíða og sorg. Í lok áfangans er fjallað um öldrun og mál sem tengjast henni. Litið er á rannsóknir og kenningar um breytingar á skynjun, hugsun og heilsu með hækkandi aldri. Viðhorf til aldraðra eru skoðuð og nemendur taka einkaviðtal við eldri borgara þar sem komið er inn á fyrrnefnda hluti, lífshlaup rakið og aðlögun einstaklings að breytingum vegna aldurs sérstaklega skoðuð. Fötlun, sjálfsmynd, aðstæður fatlaðra, stofnanir, áföll, áfallahjálp, kvíði, sorg, öldrun, líkamsbreytingar, félagslegar aðstæður, aðlögun.

Námsáætlun