Áfangar og námsáætlanir

HAG203

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
HAG203 Rekstrarhagfræði II

Undanfari nánar

HAG 103 og STÆ 102/3

Markmið

 • Að nemendur
 • geti notað línurit til að skýra samband tveggja framleiðsluþátta, svo sem véla og manna, samband verðs og magns, samband framleiðslumagns, kostnaðar og tekna við framleiðslu á vörum
 • þekki helstu strauma hagkerfisins og geri sér grein fyrir stöðu fyrirtækja í nútíma markaðshagkerfi
 • skilji mikilvægi framboðs og eftirspurnar til að viðhalda jafnvægi í framleiðslu og neyslu
 • geri sér grein fyrir áhrifum hagsveiflna á rekstur fyrirtækja
 • þekki framleiðsluþættina og geti greint framleiðslufallið bæði stærðfræðilega og með líkani
 • geti notað línurit til að útskýra þenslubraut fyrirtækis
 • geti reiknað dæmi og útskýrt jafnmagns- og jafngjaldalínur
 • geti greint og reiknað fastan og breytilegan kostnað, tekjur, framlegð og rekstrarjafnvægi
 • geti notað framlegðaraðferðir til þess að velja hagkvæmustu framleiðslusamsetningu
 • geti notað línurit til þess að skýra ákvarðanir neytenda um hámörkun nota
 • þekki til kenninga um hámörkun velferðar út frá sjónarhorni fyrirtækja og þjóðfélagsins í heild
 • geti greint á milli einokunar, fákeppni, verðleiðsagnar, einkasölusamkeppni og fullkominnar samkeppni á markaði
 • geti reiknað hagkvæmasta magn og eftir atvikum verð við mismunandi samkeppnisform
 • geti notað línurit til þess að tjá sig um stöðu á markaði
 • geti notað upplýsingatækni við útreikninga og aðra vinnslu

Námsfyrirkomulag

Í áfanganum er farið yfir helstu skilgreiningar á kostnaði og tekjum fyrirtækja. Leitast er við að auka skilning nemenda á viðfangsefnum í rekstri fyrirtækja og veita þjálfun við lausn verkefna. Fjallað er um hagkvæmasta val framleiðsluþátta, framleiðslu- og kostnaðarföll, framlegðarútreikninga og útreikninga á hagkvæmustu framleiðslusamsetningu, framboð, eftirspurn, nytjaföll, teygni og verðmyndun við mismunandi markaðsform. Stór hluti áfangans felst í stærðfræðilegri greiningu á rekstrarhagfræðilegum úrlausnarefnum. Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun línurita til að leysa rekstrarhagfræðileg viðfangsefni, svo sem kostnað, tekjumyndun og jafnvægi í rekstri fyrirtækja. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í að beita deildun við hámörkun hagnaðar. Við úrlausn verkefna er gert ráð fyrir að notuð sé nýjasta upplýsingatækni og hluti námsins fari fram í tölvustofum. Línurit, efnahagshringrás, staða fyrirtækja í nútímahagkerfi, kostnaðar- og tekjuhugtök, framlegðarútreikningar, hagkvæmasta framleiðslusamsetning, ábati neytenda, framleiðenda og samfélagsins; framboð, framleiðslufall, jafnmagns- og jafngjaldalínur,
þenslubraut, lögmálið um minnkandi afrakstur, meðalframleiðsla, jaðarframleiðsla, eftirspurn, tekjufall, notagildi, teygni, tekju- og staðkvæmdaráhrif, samkeppnisaðstæður á markaði, einokun, fákeppni, verðleiðsögn, einkasölusamkeppni, fullkomin samkeppni, hámörkun hagnaðar, hagkvæmasta val fyrirtækis (magn, verð) og rekstrarjafnvægi. Við námsmat getur hentað að beita skriflegu prófi til að kanna skilning nemenda á námsefninu í samræmi við markmið áfangans, enn fremur einstaklingsbundnum verkefnum og hópverkefnum þar sem reynir á getu nemenda til að nota upplýsingatækni við lausn rekstrarhagfræðilegra úrlausnarefna.

Námsáætlun