Áfangar og námsáætlanir

FÉL203

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
FÉL203 Frumkvöðlar og kenningar í félagsfræði

Undanfari

FÉL103

Markmið

Stefnt skal að því að nemendur
• öðlist skilning á þróun félagsfræðinnar
• þekki vel til helstu frumkvöðla félagsfræðinnar og þeirra hugtaka og hugmynda sem þeir eru þekktir fyrir
• geti gert grein fyrir helstu kenningum félagsfræðinnar
• geti beitt helstu félagsfræðikenningum og hugtökum við greiningu og túlkun á samfélagslegum málefnum, bæði almennt og afmarkað
• sýni hæfileika til að meta á gagnrýninn hátt samtímaleg málefni
• beiti öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum í lestri, heimildaöflun, ritgerða- og verkefnavinnu
• taki ábyrgð á eigin námi og geti unnið í samvinnu við aðra
• fái þjálfun í að koma þekkingu sinni á framfæri í ræðu og riti

Námsfyrirkomulag

Fjallað er um helstu frumkvöðla félagsfræðinnar og kynntar helstu kenningar greinarinnar. Áhersla er lögð á að kynna frumkvöðlanna Durkheim, Marx og Weber og hvernig kenningar þeirra og hugtök hafa myndað þau þrjú meginsjónarhorn félagsfræðinnar sem kennd eru við samvirknikenningar, átakakenningar og samskiptakenningar. Sérstök áhersla er lögð á að fjalla um táknræn samskipti í samfélaginu út frá kenningum Goffmans og Meads. Hugtökin frávik, afbrot, kynhlutverk sjálfsmynd og lagskipting mynda uppistöðu í greiningu áfangans á ýmsum samfélagslegum málefnum og rannsóknum. Þá er áhersla lögð á að nemendur öðlist dýpri skilning á félagsfræðilegum hugtökum s.s. viðmiðum, gildum, félagslegu taumhaldi, hlutverkum og stöðum sem kynnt eru í FÉL 103 og setji þau í fræðilegra samhengi í tengslum við málefni líðandi stundar. Námsmat er í formi okaprófs, ritgerða- og verkefnavinnu úr námsefni og öðru tilfallandi efni. Stærsti hluti námsmatsins er verkefna- og annareinkunn nemandans.

Námsáætlun