Áfangar og námsáætlanir

GRT203

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
GRT203 Grunnteikning

Markmið

Að nemandi

 • þekki og þjálfist í upplýsingamiðlun með tæknilegum teikningum
 • þjálfist í að hugsa af nákvæmni um og vinna myndrænt með viðfangsefni starfsgreina, s.s. hönnunar og iðngreina
 • fái almennan undirbúning fyrir fagbundið teikninám og annað fagnám starfgreina, s.s. hönnunar og iðngreina
 • þjálfist í notkun teikni- og mæliáhalda
 •  fái nánari almenna þekkingu og færni í lestri og gerð einfaldra tæknilegra vinnuteikninga með hornréttum fallmyndum
 • hafi þekkingu og færni til að setja út og teikna flatarfræðileg form og tvívíðar vinnufyrirmyndir
 • hafi þekkingu og færni í lestri og teikningu fallmynda af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum með sérstöku tilliti til greiningar og myndunar raunstærða á línum og flötum
 • hafi þekkingu og færni í teikningu yfirborðsútflatningsmynda af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum
 • hafi þekkingu á gildi frumforma fyrir teikningu og mótun viðfangsefna faggreina, s.s. hönnunar og iðngreina
 • efli formskyn sitt
 • hafi þekkingu og færni í gerð einfaldra tvívíðra fríhendisteikninga
 • öðlist færni til að skipuleggja, árita og ganga frá tæknilegum teikningum og miðla upplýsingum á skilvirkan hátt

Námsfyrirkomulag

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist áframhaldandi almenna þekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Áfanginn skiptist í þrjá megin þætti: Flatarteikningu, fallmyndun og yfirborðsútflatninga og fríhendisteikningu. Í áfanganum er gert ráð fyrir að nemendur öðlist frekari færni í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda, myndrænni vinnu með viðfangsefni starfsgreina, þjálfist í lestri og gerð vinnuteikninga, fríhendisrissteikninga, gerð flatarmynda og útflatninga. Áfanginn er undirbúningur fyrir fagbundið nám í teiknifræðum.

1. Efnisþáttur: Flatarteikning, u.þ.b. 3/14 að umfangi námstímans.
Að nemandi

 • kunni flatarteikniaðferðir til að setja út og teikna einföld flatarfræðileg form og einfaldar tvívíðar vinnufyrirmyndir fyrir smíðisgripi með teikni- og mæliáhöldum
 • hafi gott vald á skipulagningu vinnublaðs, áritun með teikniskrift og frágangi flatarteikninga þannig að vinna megi eftir þeim


2. Efnisþáttur: Fallmyndun II og yfirborðsútflatningar – u.þ.b. 6/14 að umfangi áfangans.
Að nemandi

 • geti lesið og skilið hornréttar fallmyndir ásamt sneiðmyndum af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum með sérstöku tilliti til greiningar raunstærða á línum og flötum
 • geti teiknað hornréttar fallmyndir ásamt sneiðskorningum af reglulegum rúmfræðilegum frumformum
 • kunni gerð hjálparfallmynda og hjálparteikninga til að fá fram raunstærðir á línum og flötum sem ekki birtast sem slíkar á hornréttum fallmyndum af reglulegum rúmfræðilegum frumformum
 • kunni gerð yfirborðsútflatningsmynda af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum eftir hornréttum fallmyndum
 • hafi gott vald á skipulagningu vinnublaðs, áritun með teikniskrift og frágangi hornréttra fallmynda ásamt hjálparfallmynd og útflatningsmynd skv. reglum, stöðlum og venjum


3. Efnisþáttur: Fríhendisteikning II, - u.þ.b. 5/14 að umfangi áfangans.
Að nemandi

 • geti teiknað fríhendis tvívíðar útlínumyndir eftir einföldum fyrirmyndum sem horft er á úr fjarlægð á vinnublöð, án annarra mæli- og hjálpartækja en sjón- og blýantsmælingar
 • kunni gerð fríhendis vinnuteikninga með hornréttum fallmyndum, sneiðmyndum og málsetningum af einföldum hlutum á vinnublöð, án annarra mæli- og hjálpartækja en blýantsmælingar, skv. reglum, stöðlum og venjum
 • hafi gott vald á skipulagningu, áritun með teikniskrift og frágang fríhendis vinnuteikninga skv. reglum, stöðlum og venjum

Námsmat

Mælt er með því að lokamat byggi á verkefnavinnu og skyndiprófum u.þ.b. 40% og lokaprófi 60%. Miðað er við að lokanámsmat byggi að stofni til á sjálfstæðri og óháðri vinnu nemenda. Jafna mætti vægið milli frammistöðu á önn og lokaprófs í þeim tilvikum þar sem gerðar eru meiri kröfur til sjálfstæðis í námsvinnu nemenda en gert er að jafnaði.

Námsáætlun