Innleiðingarferlið í Borgarholtsskóla

Árið 2008 voru samþykkt frá Alþingi ný lög um framhaldsskóla. Lögin veita einstökum skólum aukið sjálfstæði og frelsi til að haga námskrám þannig að þær falli sem best að þörfum nemenda og þeim mannauð sem skólinn býr yfir.

Í Borgarholtsskóla hefur verið tekin sú afstaða að taka beri alvarlega þær áskoranir og tækifæri sem í nýjum lögum felast. Þegar hefur töluverðum tíma og mannauði verið varið í innleiðingarferlið.

Haustið 2008 var Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir fengin til að bera saman hin nýju lög og stefnuskrá Borgarholtsskóla. Að hennar mati er stefnuskráin í nokkuð góðu samræmi við ákvæði laganna. Afrakstur vinnu Guðrúnar má sjá hér:

Samanburður á nýjum lögum og stefnu BHS (pdf)

Á vorönn 2009 var fjórum starfsdögum varið í frumathuganir á því hvernig hin nýju lög hafa áhrif á skólastarfið. Afrakstur þeirra má finna í eftirfarandi skýrsum:

Skýrsla um starfsdaga í mars 2009 (pdf)

Skýrsla um starfsdaga í maí 2009 (pdf)

Næsta skref í innleiðingarferlinu var að setja af stað vinnuhópa sem höfðu það verkefni með höndum að hanna skipulag fyrir einstök svið og brautir á grundvelli þeirra hugmynda sem komið hafa fram á starfsdögum. Voru skipaðir sex vinnuhópar sem í samvinnu við verkefnisstjóra innleiðingarinnar skiluðu tillögum um fyrirkomulag náms við skólann í desember 2009. Í skýrslunum hér að neðan er að finna afrakstur starfsins:

Almenn þróun - lokaskýrsla (pdf)

Framhaldsskólapróf - lokaskýrsla (pdf)

Stuttar starfsnámsbrautir - lokaskýrsla (pdf)

Samhliða þessu var farið af stað með tilraun sem fólst í því að breyta fyrirkomulagi náms við skólann þannig að námsárinu verður skipt í fjórar annir í stað tveggja nú. Tilraunin, sem náði til þriggja sviða skólans (grundeild málm- og bíliðna, bóknámsbrautir og listnámsbrautir), var gerð í þeim tilgangi að komast fyrir um það hvort styttri námstími og færri fög á hverjum tímapunkti geti haft jákvæð áhrif á árangur og ástundun nemenda. Niðurstöður voru dregnar saman í eftirfarandi skýrslu:

Árangursmat á nýannafyrirkomulagi í Borgarholtsskóla (pdf)

Starfinu hefur verið haldið áfram á árinu 2010 þó töluvert hafi dregið úr umfanginu samfara því að Alþingi samþykki að fresta fullri gildistöku nýju framhaldsskólalaganna.

Skýrsla um starfsdaga í maí 2010 (pdf)

Skýrsla um samstarf BHS, FB, MH og MK um nám á 3. þrepi (pdf)